VOORZIENINGSRECHTER RECHTBANK A’DAM-UITLEG HELE GANG VAN ZAKEN | ABN-AMR0

VOORZIENINGSRECHTER RECHTBANK A’DAM-UITLEG HELE GANG VAN ZAKEN

 

Aan de Voorzieningsrechter,

Mr. N.C.H. Blankevoort

Rechtbank Amsterdam

Sector Civiel Recht

Inzake

Exploot 24/12/2010

Rechtbank Amsterdam

Uithoorn 18/03/2011

Geachte Mr. Blankevoort,

Wellicht ten overvloede, maar voortkomend uit het feit, dat ik niet weet wat de gevolgen zijn van het exploot van 24/12/2010 wat u mij via de Gerechtsdeurwaarder, Syco Paulusma te Amsterdam op 27/12/2010 in opdracht ABN-AMRO heeft doen toekomen, doe ik u als laatste poging en uit  onmacht rechtsbijstand te kunnen verkrijgen, deze laatste samenvatting van de feiten toekomen.

 1. mei 2006  Storing ABN Tradebox (beleggingsmodule) ABN-AMRO (Met opnames gesprekken en emails als bewijs)
 2.  “U heeft punt” (directeur ABN-Bussum, de heer Diederik Nas)
 3. Klachten procedure aan Interne Klachten Bureau ABN
 4. Klacht door Int Kl Bureau, na half jaar afgewezen.
 5. Advies Directeur Nas, ABN-Bussum: ga naar DSI “onafhankelijk” Klachten Bureau,  “kost +/-125 Euro”
 6. Ik: “Nee,  lijkt mij onverstandig, dan moet ik er  nog meer geld er in pompen”
 7. Nas:  “Dat wil ik nog wel voor u betalen”
 8. Het is nu 2011 Wanneer mijnheer Nas??
 9. Uiteindelijk naar DSI gegaan.
 10. Form ingevuld, acceptatie ontvangen>keuze aan mij:

a. tekenen voor “Bindend Advies” nee/ja                          ik :  NEE     (aantoonbaar)

b. tekenen voor “Afhandeling op Stukken of Hoorzitting: ik:   verzoek tot HOORZITTING

(aantoonbaar)

11. Na 1 jaar (mei 2007)     Uitspraak DSI   Klacht afgewezen.

Motivatie:   Beide Partijen wensen een afhandeling op Stukken (!!)

 1. Mogelijkheid tot Hoger Beroep uitspraak DSI
 2. Ben in Hoger Beroep gegaan.
 3. Antwoord DSI:  HB is wel op juiste adres aangekomen, maar op verkeerd Bureau/kamer beland.(!!??)
 4. Wederom opgestuurd.
 5. DSI: “…..u kunt niet in HB, het bedrag is te laag (???!!!!)  moet minimaal 100.000 Euro zijn (!!!???)  (aantoonbaar)

Heb daarna een uitnodiging ontvangen van ABN om een lunch te hebben op hoofdkantoor op 6 november 2007 bij de toenmalige topman:

Alexander Rahusen op Hoofdkantoor om 11:30, bevestigd door PersvoorlichsterJacqueline Rutten-Jaspers. (aantoonbaar met mails)

Uitnodiging werd om 09:50 per email door Mevr. J. Rutten gecancelled (hiervan mail) Kan het nog schoftiger?

 1. Naar AFM, geen gehoor.
 2. AFM berispt eventueel Bank Instantie, of legt boete op….., maar heeft geen terugkoppeling naar particulier

U moet naar een advocaat gaan.

18. Advocaat is voor mij niet te betalen.

19. Prodeo…..

20. heb ik gepoogd, maar, kan niet want ik ben niet ingeschreven in Nederland. Heb uiteindelijk

advocaat Max van Olden ingeschakeld,

Kosten; 595 Euro, voor vooronderzoek, lezen stukken (3 uur) .. Van Olden: zware zaak, gaat 15.00-20.000, (dus meer dan claim) euro kosten.

Neem geen prodeo, kan ook niet niet ingeschreven in Nederland.

21. Heb toen maar  3 domeinnamen geclaimd: abnamromarket.info/ tradebox.info/tradeglobe.info (look-a-likes van sites/subnames ABN)

22. Heb Mijn Webblog met: “ de site voor gedupeerde beleggers ABN”  hieraan gekoppeld. (+/- 4 jaar geleden)

23. Geen reacties van ABN

24. Mijn case gaat na 5 jaar (mei 2011) expireren.

25. Vriendelijke mails en gesprekken gehad met “Nieuwe Management” ABN

26. ABN blijft onwillig te settelen, ondanks Wettelijk Verplichte Zorgplicht en blijft zich beroepen op “Bindend advies DSI van 2006”

Er is geen Bindend Advies.

27. Toen gewaarschuwd voor hardere acties.

28. Half December 2010 PORNO op de 3 sites gezet

29. Dat werkte beter: ABN geeft nu eindelijk reactie en heeft op 24/12/2010 mij via Voorzieningsrechter Rechtbank Amsterdam een Beslaglegging van 10.000 Euro

Per dag opgelegd. Uitgereikt aan verkeerde persoon, medewerkster van Blue, bedrijf in Bedrijvencomplex Uithoorn, nooit aan mij betekend.

30. Deze Beslaglegging heeft mij eerst op 27/12/11, door afwezigheid Kerst Dagen (24/25/26/2011)j pas bereikt.

31. Annemieke Kappert van Kennedy vd Laan, heeft mij telefonisch op 27/12/11 Bevolen de sites off-line te halen, in naam der Koningin en Exploot

Voorzieningsrechter, Mr. Blankevoort.

32. In gesprek met haar, ventileerde zij dat de ABN genegen was met mij tot een gesprek te komen.

33. Verzocht haar om dit per email te bevestigen, zodat mijn motivatie de technici ter zake in de Kerstvakantie, indien mogelijkheid tot contacten, sowieso zou

lukken, te bewegen de sites off-line te halen.

34. Ondanks herhaaldelijk verzoek mijnerzijds is er geen bevestigingsmail gekomen en wenste ik dus niet mijn “wisselgeld” te verspelen.

35. Kappert heeft al op 22/12/11 voor uitspraak Voorz. Rechter ZELF opdracht gegeven aan Registrar in USA, sites off-line te halen (aantoonbaar)

35. Evengoed is na dit vieze spelletje van Kappert om te scoren bij opdrachtgever ABN, mij door Deurwaarder een Dwangsom van 40.000 Euro voor 24-25-26 en 27

Dec. Opgelegd en geëxecuteerd. Heb Kappert door Orde Van Advocaten, hierover laten aanspreken, klacht ingediend.

36. Daarna op 3/01/2010 met de heer Ton van Dijk ABN, een plezierig gesprek gehad (laten bevestigen per mail)

 

Geachte heer Huisman

hierbij bevestig ik ons gesprek van hedenmiddag waarin u de achtergronden van uw klacht jegens ABN AMRO uit de doeken heeft gedaan.

Zoals ik u heb aangegeven zou een gesprek vanuit de bank met u een goed idee zijn geweest, ware het niet dat uw klacht reeds zowel binnen de bank als bij het Kifid is behandeld.

De brief die u van de heer Zalm heeft ontvangen geeft dit m.i. ook voldoende duidelijk aan.

met vriendelijke groet,

 

37. Na dit gesprek weer mails van/aan van Dijk:

Geachte heer Huisman,

Hierbij bevestig ik ons telefoongesprek van maandag 10 januari jl.

Hierin heb ik u aangegeven dat het voor ons onder meer belangrijk  is dat er geen onrechtmatige sites op internet bestaan waarin onze merknamen deel van het adres uitmaken of naar aanstootgevende sites doorlinken. Inmiddels heeft een deurwaarder een exploot aan u betekend voor € 40.000 aan door u verbeurde dwangsommen.

ABN AMRO is voornemens om deze dwangsommen op u te verhalen. ABN AMRO is enkel bereid hiervan af te zien indien wij met u schriftelijk overeen komen

(i) dat u betreffende domeinnamen abnamromarkets.info, tradebox.info, tradeglobe.info en gerrit-zalm.com (en iedere andere domeinnaam die een teken bevat identiek aan, of verwarringwekkend overeenstemmend met enig ABN

AMRO-merk) per direct aan ABN AMRO overdraagt conform de toepasselijke procedure, (ii) dat u per e-mail bij WIPO aangeeft dat u afziet van verweer in de geschillenprocedure D2010-2243 en de relevante domeinnamen vrijwillig aan ABN AMRO zal overdragen en (iii) dat u zich onthoudt (en zult blijven

onthouden) van gebruik van een teken identiek aan, of verwarringwekkend overeenstemmend met enig ABN AMRO-merk.

ABN AMRO is bereid u uit te nodigen voor een gesprek teneinde hierover overeenstemming te bereiken. Volledigheidshalve merk ik hierbij op dat compensatie van de door u gestelde niet gerealiseerde beleggingswinst niet bespreekbaar is. Hierover heeft KIFID in het verleden reeds een besluit genomen, welk besluit wij wensen te respecteren.

De uitnodiging voor voornoemd gesprek vervalt vrijdag 14 januari 2011, 17.00 uur. Indien dan geen afspraak tussen partijen is geagendeerd, zien wij helaas geen andere mogelijkheid over te gaan tot verdere (rechts)maatregelen.

Hoogachtend,

Ton van Dijk

38. Ben akkoord gegaan met een gesprek tijdens geplande lunch.

Geachte heer huisman

Hierbij nodig ik u uit voor een gesprek op 3 februari, van 12:00 tot 14:00.

ik heb notie genomen van uw voorstel voor een locatie.

Als dit tijdstip u schikt en ik uw bevestiging heb ontvangen kan ik een geschikte locatie bepalen, die ik u separaat zal mededelen.

hoogachtend, Ton van Dijk

39.

Beste meneer Huisman,

17 februari kan ook.

Zelfde tijd ok? Ik boek een tafel bij de Voetangel aan de Ronde Hoep Oost 3, Ouderkerk a/d Amstel.

vr. groet Ton van Dijk

40.

Afspraak is 3 x verzet door van Dijk en uiteindelijk over Uitspraak WIPO (door ABN/Kappert aanhangig gemaakte zaak, misbruik Domeinen)

Beste meneer Huisman

mijn collega dhr Verheijen is helaas verhinderd op de 17e.

Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verhuizen naar donderdag drie maart, wederom van 12-14 uur bij de Voetangel?

Mocht deze datum niet schikken, kunt u dan wat andere datums voorstellen?

Excuses voor de overlast en vriendelijke groet, Ton van Dijk

41.

Geachte heer Huisman,

Tijdens het prettige overleg van donderdag 3 maart jl. hebben wij toegezegd u een terugkoppeling te geven naar aanleiding van ons gesprek. Namens ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) kan ik u in dat kader als volgt berichten.

Ondanks het prettige karakter van het gesprek lukte het partijen helaas niet om tot een oplossing te komen voor de ontstane situatie. Wij hadden gehoopt met u een oplossing te kunnen vinden die er op neerkomt dat u zich zou (blijven) onthouden van – kort gezegd – onrechtmatige gedragingen (zoals onder meer beschreven in de ex parte beschikking d.d. 24 december 2010). ABN AMRO zou dan bereid zijn om de verbeurde dwangsommen niet te incasseren. U wenste daarbij ook graag een oplossing te vinden voor een vergoeding van de niet door u gerealiseerde beleggingswinst. Omdat ABN AMRO zich wenst te houden aan het bindend advies van het DSI d.d. 15 mei 2007 kunnen wij helaas niet terugkomen op dat element van het geschil tussen partijen. Een overall-oplossing bleek dan ook niet haalbaar.

ABN AMRO is nog steeds bereid om af te zien van het incasseren van de reeds verbeurde dwangsommen ad Eur 40.000,-, indien u bereid bent schriftelijk met ons af te spreken (i) dat u zich zult (blijven) houden aan de ex parte beschikking en (ii) dat u zich zal conformeren aan het bindend advies besluit van het DSI d.d. 15 mei 2007.

Mocht u daartoe bereid zijn, dan horen wij dat natuurlijk graag.

Hoogachtend,

Het heeft geen zin om hier nog überhaupt op de reageren, dit heb ik dan ook niet gedaan en wacht wel af.

De door van Dijk/ABN gecreeerde Molensteen van 40.000 Euro om te kunnen onderhandelen, voelt aan als Piepschuim, omdat ik niets, maar dan ook niets bezit. Het geeft bovendien geen nieuwe opening, maar is nog precies als op 24/12/2010

We beginnen met -40.000 tegen 0,00 en dat is geen optie voor mij.

Conclusie: Geen reactie mijnerzijds.

41. Heb als laatste actie gebeld met DSI “onafhankelijk klachten bureau”  nu KIFID, nadat ik een bericht las in de pers dat AFM een verhaal aangebracht door de heer Kockelhoven AFM, dat KIFID niet naar behoren in favour consument maar gekleurd functioneerde.

Kreeg te horen van mevrouw Meijer (ex DSI-er)  dat de stukken bij verhuizing DSI naar KIFID waren vernietigd (!!??)  zaak is nog niet verjaard. (heb dit laten bevestigen per brief)

42. Heb als laatste strohalm AFM gebeld en op de hoogte gebracht:

Geachte heer Huisman,

Wij hebben uw e-mail van 8 maart jl. ontvangen. Wij hebben hierover ook op 8 maart telefonisch contact gehad. Het Meldpunt Financiële Markten beantwoordt alle vragen van consumenten en zorgt ervoor dat signalen bij de juiste afdeling binnen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) terechtkomen. Wij kunnen niet ingaan op uw verzoek voor een gesprek met de heer Kockelkoren.

U heeft al eerder contact gehad met de AFM over uw klacht tegen de ABN AMRO Bank. Helaas kan de AFM uw klacht niet voor u oplossen. Ook kunnen wij niet bemiddelen voor uw klacht. Zie www.afm.nl/klacht.

Voor de volledigheid vindt u op onze website een lezing van 17 februari jl. van de heer Kockelkoren over de effectiviteit van de Wet financieel toezicht:http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/lezingen/2011/speech-tk-effectiviteit-wft.aspx

Met vriendelijke groet,

Hendrien de Vries

Medewerker Consumentenvoorlichting
Communicatie

Meldpunt Financiële Markten: 0900 54005400
Fax 020 – 797 3804

Autoriteit Financiële Markten
Bezoekadres : Vijzelgracht 50 – Amsterdam
Postadres : Postbus 11723 – 1001 GS Amsterdam
Telefoon: (020) 797 20 00 –
 www.afm.nl <http://www.afm.nl>

From: info@birdywhistle.com [mailto:info@birdywhistle.com]
Sent: dinsdag 8 maart 2011 11:39
To: consumentenvoorlichting@afm.nl
Subject: ABN-AMRO mini crach mei 2006

Geachte AFM,

Dringend verzoek ik u met de heer Theodor Kockelkoren in contact te komen.

Betreffende een reeds 4,5 jaar slepende zaak tegen de ABN-AMRO, heb ik belastende en aanvullende gegevens.

De zaak is zo complex dat ik gaarne met hem in contact wil komen.

De ABN-AMRO (oude management) heeft zeer onzorgvuldig gehandeld en heeft de verplichte Wettelijke Zorgplicht verzaakt.

Inmiddels heb ik een BKR-melding en een Dwangsom van de ABN van 40.000 Euro.

Dit is ZO gemeen en ZO onterecht.

De zaak gaat nu escaleren en ik zal zorgen dat de ABN niet de kans krijgt mij in een fallisement te manouvreren.

Een uitgebreid rapport en tape-opnames van ABN-AMRO directie en DSI zijn voorhanden.

Ik sta op het punt om de Pers in te lichten.

Opvallend is te melden dat alle dossiers van DSI (dus ook mijn dossier 60178)  niet meer aanwezig zijn/is.

Dit is geverifieerd door mij via KIFID. Mijn zaak is nog niet eens verjaard en een “Hoger Beroep” op eerder uitspraak is mij ontzegd, omdat het bedrag te laag(!) was

19.500 Euro.

In dit kader heb ik zojuist contact gehad met mevrouw Meijer van Kifid (070-3338951)

Laatste email ontvangen na een “lijm-poging” met ABN-AMRO :

Geachte heer Voorzieningsrechter.

Wat Kan en Moet ik nu nog doen?

Heb alles wat in mijn mogelijkheden ligt gedaan.

Ik laat mij niet eerst onder valse voorwendsels een 40.000 Euro om mijn nek hangen om zo de ABN  wisselgeld te doen creeeren.

Nu willen ze mij dit kwijtschelden onder voorwaarde van………..

Ik laat mij wel oproepen door de Rechtbank tzt.

Kom zonder advocaat, omdat ik geen geld heb, kan geen Pro Deo advocaat krijgen, omdat ik niet ingezetene van Nederland ben.

Zie wat deze Bank mij heeft aan gedaan.

Kan ik nog meer dan terug trappen met PORNO op MIJN LOOK A LIKE SITES?

Heb inmiddels gerrit-zalm.com geclaimed en er volgen er nog meer.

IK HEB NIETS MEER TE VERLIEZEN en ben er klaar mee.

Deze Bank heeft geen respect voor klanten en is uitsluitend bezig zich te onttrekken aan ieder WETTELIJK VERPLICHTE ZORGPLICHT.

Dat u op 24/12/2010 de actie aan mij hebt betekend, kan ik mij indenken, de hele story was u niet bekend en is aan u verkeerd door ABN voorgesteld.

Mijn verslag hierboven is absoluut eerlijk, ongekleurd en met een zeer lijvig rapport en met tape-opnames van gesprekken ABN-directie Bussum te onderbouwen.

In een eventueel Proces, indien de ABN-AMRO, cq de Deurwaarder mij daartoe oproept, zijn deze stukken in ieder geval bij u terecht gekomen.

Met dank en  vriendelijke groet,

Ronald Huisman

Anthony Fokkerweg 7

14 22 AE Uithoorn

info@birdy.nl

06 20 76 49 73